Skip to content

เราไม่รู้ว่าเราจะต้อการแบบไหน วิธีรักษาสิวผด

เราไม่ต้องการแบนนี้เลยนะคัรบ มันไม่มีทางอกอเลย ผมเองจะบอกว่า วิธีรักษาสิวผด ที่ผานมานี้เราจะต้องการหาทางออกเพื่อให้ได้อะไร เราไม่ผ่านวันนี้ หรือว่าวันไหน มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าตวาม  ทีเ่ราะจต้องการมากกกว่านี้เราไม่ต้องการให้ผิวเราหายจากสิต่าง ๆ มันเลย จะบอกว่าความสุขต่ง ๆ มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย จะมาวัุนนี้ได้เลย ไหม จะต้องการแบบไหน วิธีรักษาสิวผด

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*