Skip to content

เรามานัง่คิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ รักษาสิว

รักษาสิว เรามานั่งคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย มันไม่มีทางเลยจริง ๆ เลยนะคัรบ เราจะต้องการแบบว่าสิวหายได้และสิวไม่กลับมาอีก มันทำให้ผมเอง มาคิด่วาเรื่องราวเหล่านี้ มากว่านี้ เราไม่คิดว่าเร่ือราวเหล้านี้ มานานแล้วแต่ว่าเรานังไม่ีาทงเลยเกิดมาตามทาง

 

เราจะต้องการแบบนี้ สิวหายได้ จะต้องการแบบที่ต้องการกว่าที่เป็นเลย มาทำงานได้เลย  จะมาต้องการเลย รักษาสิว

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*