Skip to content

นั่งดู ๆ รายกการ รักษาสิวผด

การคิดว่านั่งดูรายการต่าง ๆ รักษาสิวผด ที่เขาไปเที่ยวที่ต่าง ๆ และหาวิธีการรักษาสิว มันไม่น่าจะกิดิขึ้นได้เลย มันททืำให้ผมเองได้เรียนรุ็ว่าน่าจะหาเงินได้ มันทำให้คิดว่าน่าจะมาเงได้เลยที่นี่เลย มันไม่คิดว่าน่าจะต้องการมากว่านี้ ที่ต้องการมากว่า เราเองก็ต้องการให้เงินตางๆ มันไม่นาจะหาเงินได้เล ผมเองจะต้องการคิดว่าน่าจะหาเงินได้เลย รักษาสิวผด

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*