Skip to content

ที่คิดว่าแน่ๆเลย คุณว่าอย่างไรละ รักษาสิวอุดตัน

ที่คิดว่าแน่ๆเลย คุณคิดว่าอย่างไรก็ดีหละ มาตามที่ว่าหละ น้อง ๆ หละมาอ่นตามทีคิดว่าไหมผมเองไม่น่าเชือว่าจะหายได้อยางทีว่าหละ คนเราก็น่าตจะผ่านบางอย่างออกมาเพื่อรักษาสิวอย่างเดียวที่ว่าน้อง  ๆ หละ อิอิ มาตามน่าจะอ่นได้อย่าง ที่ว่าที่น่าจะออกมาประมาณที่ต้องการมากกว่าไหม รักษาสิวอุดตัน

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*