Skip to content

ทางที่ดีที่สุดของผมเอง รักษาสิวผด

รักษาสิวผด ที่ดีที่สุดของผมเอง ไม่น่าเชือว่าสวันนี้ผมเองจะต้องมานั้งคิดเรื่องอะไรแบบนี้ ผมผ่านวันนี้ได้เพราะว่าที่าผนมาผมเองไมคิดว่าจะผ่านมาได้ทเ่านี้เอง เท่าที่รู้จริงๆเลย คือว่า ผมไม่คิดว่าตัวเองจะต้องการเงินทองต่าง ๆ มากกว่านี้ อิอิราว่าทางนี้ฏ้ต้องหาทาง ออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้่วาตัวเองจะต้องการเงินหรือว่าทองต่าง ๆ มากมาย อิอเราว่า น่าจะมาหาทางออกเพ่ือให้ได้นะคัรบ รักษาสิวผด

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*